Music'scool

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: Duur van de overeenkomst en opzegging door de klant

Een lesjaar is gelijk aan een kalenderjaar en is opgedeeld in 4 lesblokken van 10 lessen (bij wekelijks les) en 5 lessen (bij 14-daags les). De overeenkomst kan op elk moment tussentijds worden opgezegd. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn die gelijk is aan de tijdspanne tussen het moment van de opzegging en het einde van het desbetreffende lesblok waarin de opzegging plaatsvindt, maar te allen tijde minimaal 4 (bij wekelijks) of 2 lessen (bij 14-daags) voor einde van dat lesblok. Na opzegging is dus lesgeld verschuldigd tot aan de datum dat de opzegtermijn verstrijkt. Gedurende deze periode heeft u ook nog recht op lessen. Mocht u tijdens de opzegtermijn besluiten geen lessen meer te volgen dan is Music’scool alsdan niet gehouden tot restitutie.

ARTIKEL 2: Aantal lessen en vakanties

Tijdens één lesjaar worden er bij Music’scool veertig (wekelijks) of twintig (tweewekelijks) lessen gegeven, hetgeen inhoudt dat er twaalf weken vakantie zijn. De data van deze vakanties worden ruim van tevoren bekendgemaakt, maar kunnen te allen tijde worden opgevraagd.

ARTIKEL 3: Tarieven

Het voor de muzieklessen verschuldigde bedrag per kwartaal wordt bepaald door het lesgeld per les te vermenigvuldigen met het gewenste aantal lessen (40 of 20) en dit te delen door vier. De prijs is gebaseerd op het volgen van alle 40 of 20 lessen per lesjaar. De lesprijzen, die jaarlijks worden aangepast, zijn te vinden op de website van Music’scool. Een prijslijst op papier is te allen tijde opvraagbaar. Bij de bedragen is uitgegaan van kortingsprijzen die alleen gelden bij betaling per automatische incasso.

ARTIKEL 4: Betalingen

Music’scool behoudt zich het recht voor om het lesgeld vooraf te innen. Het lesgeld kan worden voldaan per automatische incasso of per factuur. Bij betaling per automatische incasso wordt een korting verleend van € 5,- per kwartaal. In geval van automatische incasso wordt het verschuldigde bedrag afgeschreven op de 1e van de maanden januari, april, juli en oktober. Bij betaling op andere wijze dient het lesgeld per en bij aanvang van het kwartaal te worden voldaan binnen drie weken na aanvang van het kwartaal. Wordt aan die betalingstermijn niet voldaan, dan wordt een bedrag van € 10,- in rekening gebracht. Voor alle soorten les anders dan via een 10-lessenkaart is eenmalig inschrijfgeld van € 25,- verschuldigd. Specificaties staan vermeld op de prijslijst die betrekking heeft op het jaar waarin de lessen worden gevolgd.

ARTIKEL 5: Afmelden en verzuim

Bij verzuim van een afgesproken les door de leerling is niettemin lesgeld verschuldigd voor de gemiste les(sen). Bij tijdige afmelding, minimaal 48 uur voor aanvang van de les, zal in eerste instantie geprobeerd worden de les te verzetten met een maximaal aantal keren van 3 per jaar. Deze regeling geldt niet in de periode van 2 weken vóór en 2 weken na de zomervakantie en voor groepslessen. Bij ziekte / blessure van de leerling is maximaal over 2 aaneengesloten verzuimde lessen lesgeld verschuldigd. Bij langere absentie worden de lessen “bevroren” en bij terugkomst wordt het teveel betaalde lesgeld verrekend.
Bij langdurige ziekte van de leraar zijn maximaal twee lessen per lesjaar voor rekening van de leerling. Mocht de les niet door kunnen gaan door toedoen van de leraar anders dan door ziekte, dan zal de les op een ander tijdstip worden ingehaald, welke bepaald wordt door de leraar in overleg met de leerling.

ARTIKEL 6: Eerste lesjaar- voorwaarde

De prijzen zijn gebaseerd op het volgen van alle lessen per vol les-jaar zoals vermeldt in artikel 2 en 3. Mocht u binnen het eerste volle jaar vanaf de datum van starten toch besluiten eerder te stoppen, met inachtneming van de geldende opzegtermijn, dan heeft u dus een te laag bedrag per les betaald en zal er nog eenmaal een bedrag over de minder gevolgde lessen als correctie in rekening gebracht worden. Dit komt neer op € 17,00 per kwartaal dat u eerder stopt. Na deze correctie is de leerling vrijgesteld van verdere betalingen en zal hij of zij worden uitgeschreven. Artikel 6 is na het volgen van het eerste volle jaar niet meer van toepassing.

Music'scool

Locaties

Music’sCool is vaker dan je denkt de muziekschool dicht bij huis.

Je vindt ons in Waalwijk, Nieuwendijk, Den Bosch, Oosterhout, Oss en nu ook in Tilburg Reeshof. 

locaties musicscool
5

locaties

10

instrumenten

50

docenten

900

leerlingen

10

rapportcijfer

Music'scool

Ons team

Als leerling van Music’sCool ben je altijd in goede handen.
Ons team bestaat uit gedreven professionele muzikanten.

Patrick Verhoeven Music'scool

Patrick Verhoeven

Den Bosch & Oss

Sjors Brekelmans musicscool

Sjors Brekelmans

Nieuwendijk

Ron van Liempde musicscool

Ron van Liempde

Oosterhout